மணக்கும் மஜ்லிஸ்

மணக்கும் மஜ்லிஸ் பயான்களின் தொகுப்பு

பயான்:
மெளலவி S. முஹம்மது இப்ராஹீம் ஸிராஜ் ரஷாதி அவர்கள்
(இப்னுல் பானி, இர்பானுல் ஹுதா, தாராபுரம்).

Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next